De opbrengsten van zonnepanelen worden niet in mindering gebracht op de uitkering van mensen die in de bijstand zitten. Dat meldt minister Wiebes naar aanleiding van Kamervragen van de PvdA. Gijs van Dijk en William Moorlag – Tweede Kamerleden namens de Partij van de Arbeid (PvdA) – stelden half december Kamervragen over het korten van mensen die in de bijstand zitten omdat zij zonnepanelen op hun dak hebben.

Geen invloed op hoogte
‘In de Participatiewet worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen tot de middelen gerekend waarover de belanghebbende beschikt of redelijkerwijs kan beschikken’, schrijft minister Wiebes. ‘In de Participatiewet is een aantal specifieke vermogens- en inkomensbestanddelen hiervan uitgezonderd. Tevens wordt in de Participatiewet geëxpliciteerd wat – voor zover het de in aanmerking te nemen middelen betreft – onder inkomen wordt verstaan, dan wel “naar aard” met deze inkomsten en uitkeringen overeenkomt. De opbrengsten van zonnepanelen in het kader van privégebruik van de belanghebbende leveren primair een besparing op van het energiegebruik, en komen daarom ”naar aard” niet overeen met het in artikel 32 van de Participatiewet bedoelde inkomen. De bedoelde opbrengsten hebben dan ook géén invloed op de vaststelling van het recht op en de hoogte van de bijstand.’

‘Het genieten van voordeel uit het hebben van zonnepanelen voor eigen gebruik is niet aan te merken als inkomen in de zin van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB) en leidt daarmee niet tot het verrekenen van inkomsten met de uitkering bij de werknemersverzekeringen en andere sociale voorzieningen’, besluit de minister.

Door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas 

Bron: Solarmagazine.nl, 15 januari 2020