Gedurende de looptijd van het project maakt de coöperatie winst. De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een (100% groene) energieleverancier. Daarnaast ontvangt de coöperatie subsidie per opgewekte kWh. Daar staat tegenover dat de coöperatie kosten moet maken voor verzekering en onderhoud van de installatie en beveiliging en huur van het terrein. Per saldo blijft er dan winst over. Daarvan zal het grootste deel uitgekeerd worden aan de deelnemers naar rato van het aantal certificaten dat men in bezit heeft. Hoeveel van de winst uitgekeerd wordt, bepaalt het bestuur met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie.

Na 15 jaar stopt de productiesubsidie en zal de installatie mogelijk opgedoekt worden. In dat geval wordt de eindrekening opgemaakt en worden de middelen, die dan nog over zijn, verdeeld onder de deelnemers.