Tilburgs akkoord ‘Meer voor elkaar’

Op 2 juni zijn de 6 wethouders geïnstalleerd, die met de burgemeester de komende 4 jaar het college van de gemeente Tilburg vormen. De installatie van de wethouders vond plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ook het akkoord ‘Meer voor elkaar’ voor de bestuursperiode 2022 – 2026 werd tijdens deze vergadering vastgesteld. Samen met de gemeenteraad en de inwoners, ondernemers en organisaties uit de gemeente Tilburg gaan de wethouders aan de slag om dit akkoord uit te voeren.

Onderstaande tekst komt uit het Tilburgse akkoord 2022-2026 ‘Meer voor elkaar’. Het betreft de delen die gaan over de energie transitie en verduurzaming. In het akkoord zelf staat nog meer over vergroening, circulaire economie enz. Zie: https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/actueel/pdf_bij_nieuwsbericht/Akkoord-Tilburg-2022-2026.pdf

 

Meer voor elkaar krijgen

De opwarming van de aarde stelt de hele wereld voor een grote klimaat- en energieopgave. De gevolgen van deze klimaatcrisis zijn voelbaar. Toenemende heftige regenbuien zorgen voor wateroverlast en periodes van droogte worden langer. Ook in Tilburg merken we dat. Onze stad was op 10 juli 2018 zelfs de warmste stad van Europa. De urgentie is groot. Vóór 2045 moeten al onze bestaande woningen energieneutraal zijn en niet meer op gas worden gestookt (gasloos). De eerste stap is ons energiegebruik terug te brengen en steviger in te zetten op isolatie. Daarmee staan we voor een grote verduurzamingsopgave voor de bestaande woningvoorraad. Een opgave die veel van iedereen in onze stad vraagt. Daarbij maken de stijgende energieprijzen deze opgave alleen maar urgenter.

De afgelopen periode hebben we veel beleid gemaakt (landelijk en lokaal) om de noodzakelijke stappen in deze grote transitie te zetten. Het is nu zaak tot uitvoering te komen. Samen met woningeigenaren, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en ondernemers stropen we de mouwen op om te voldoen aan de gemaakte klimaatafspraken. We gaan meer voor elkaar krijgen.

De coronacrisis heeft ons laten zien hoe belangrijk een groene omgeving en een prettige en toegankelijke openbare ruimte voor onze inwoners is. Grasveldjes werden omgetoverd tot speel- en sportplek en onze parken werden intensief gebruikt. Ook onze pleinen en straten werden échte ontmoetingsplaatsen. Mensen zijn de groene omgeving en de openbare ruimte gaan herwaarderen en zijn nog meer gaan beseffen hoe belangrijk een fijne woon- en leefomgeving is.

De komende jaren hebben we een extra uitdaging. Door de woningbouwopgave in Nederland komen er maar liefst 25.000 woningen bij in de stad. Deze woningen worden vooral binnen de bestaande stad gerealiseerd. Woningen die zowel aantrekkelijk zijn voor nieuwe Tilburgers als onze huidige inwoners: betaalbaar en inspelend op de groeiende behoefte aan toekomstbestendig wonen. Deze uitdaging biedt ook kansen, want met dit grote aantal nieuwe woningen ontstaat meer doorstroming in de wijken, buurten en dorpen en zijn betere en nieuwe voorzieningen nodig. Het vraagt daarnaast slimme en creatieve oplossingen om de bestaande openbare ruimte maximaal toegankelijk te maken en te vergroenen.

Dit alles laat zien dat we voor een flinke opgave staan als het gaat om een groene en duurzame woon en werkomgeving. De opgave Tilburg Groen en Duurzaam richt zich op het versnellen van de kwaliteit van onze bestaande stad. En gaat over energietransitie, klimaatadaptatie, de kwaliteit van de bestaande woningen, groen in en om de stad, de mobiliteitstransitie en de openbare ruimte. En raakt aan verkeersveiligheid, energiearmoede en gezondheid. Deze opgave kan alleen slagen als we dit samen met onze inwoners doen. Zij weten als geen ander wat er nodig is.

 

Tilburg groen en duurzaam

Het Tilburg van de toekomst herbergt het beste van twee werelden: de dynamiek van een grote stad en de rust en ruimte van grote en kleine groene (buiten)gebieden. Om aangenaam te kunnen leven in deze afwisseling van reuring, rust en ruimte moeten we oog hebben voor de directe leefomgeving van onze inwoners. Onze ambities voor een groen en duurzaam Tilburg zijn dan ook groot. Dit hoort bij een groeiende stad, maar is helaas ook bittere noodzaak. Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering écht merkt en de laatste generatie die er wat aan kan doen. Dat vraagt dat we inzetten op het tegengaan van verspilling en het bevorderen van energiebesparing, bijvoorbeeld via isolatie. We versnellen en intensiveren op de energietransitie, de klimaatadaptatie en het verbeteren van luchtkwaliteit.

In het licht van de snelle en ambitieuze landelijke en Europese ontwikkelingen op het gebied van klimaat en energie bekijken we of onze doelstellingen voor de opwek van duurzame energie en CO2-reductie moeten worden bijgesteld. We stellen daarbij duidelijke tussendoelen voor 2030. Ons Klimaatfonds kan een bijdrage leveren om de genoemde doelen te halen. We onderzoeken hoe we het Klimaatfonds zo kunnen inzetten dat we maximaal financieel en maatschappelijk rendement behalen. Hierbij kijken we onder andere naar de kansen van cofinanciering met landelijke en Europese middelen, omdat we zien dat er veel fondsen en subsidies beschikbaar zijn gekomen.

Juist omdat we de openbare ruimte met steeds meer Tilburgers delen, moet deze groen en gezond zijn.

Deze uitdaging zien we als kans om extra te investeren in groen: zowel in als om de stad. Het maakt Tilburg aantrekkelijker voor de huidige en toekomstige inwoners en ondernemers van Tilburg. Zo kunnen we samen profiteren van een duurzame toekomst die voor alle Tilburgers bereikbaar is.

In de traditie van Tilburg zorgen we ervoor dat innovatie, creativiteit en ondernemerschap de aanjagers zijn bij één van de grootste transities uit onze geschiedenis. Solidariteit maakt het voor iedereen betaalbaar. Een gebiedsgerichte benadering is belangrijk bij het realiseren van onze doelen.

Deze opgave willen we samen met de stad en de raad oppakken, om zo tot een succesvolle aanpak te komen die recht doet aan de mensen in deze stad.

 

Verduurzaming bestaande woon en werkomgeving

We maken vaart met de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Zo zetten we in op zonne- en windenergie, opgewekt in energiehubs rond onze stad. Al onze inwoners moeten hieraan mee kunnen doen, ook onze inwoners met een smalle beurs. Om ervoor te zorgen dat de energie-opbrengsten ten goede komen aan onze inwoners en aan het klimaatbestendiger maken van ons landschap, is er samen met de provincie en een aantal gemeenten in de regio Hart van Brabant een publiek ontwikkelbedrijf opgericht. Deze ontwikkeling zetten we door.

We maken ook werk van meer duurzame warmte met behulp van toekomstbestendige warmtenetten.

Dat betekent dat we de ontwikkeling van het duurzame warmtenet Tilburg-Zuid met overtuiging realiseren en hiermee rekening houden met de stedelijke gebiedsontwikkelingen in de directe omgeving. Zo maken we vlotte aansluiting voor de nieuwe generatie warmtenetten mogelijk.

We zijn kritisch op de toekomstbestendigheid van het huidige Amerwarmtenet. Daarom houden we de gemaakte afspraken en ingezette koers tegen het licht. Op basis van onafhankelijk onderzoek verkennen we alle mogelijke toekomstscenario’s, waarbij we de thema’s duurzaamheid, technische staat, regiemogelijkheden, keuzevrijheid en betaalbaarheid betrekken. Tot die tijd zijn we terughoudend met nieuwe aansluitingen op het Amerwarmtenet. Als deze grote opgave een extra storting in het Klimaatfonds vraagt, dan doen we dit vanuit ons eigen vermogen.

Congestie (opstopping) op het energienet belemmert de energietransitie zoals deze ons voor ogen staat. Via lobby trekken we samen met andere gemeenten op om aandacht te vragen voor dit probleem.

Ondertussen onderzoeken we of energieopslag in de openbare ruimte in bestaande wijken tot de reële mogelijkheden behoort.

We gaan voor een eerlijke energietransitie. We willen dat al onze inwoners kunnen profiteren van duurzame en comfortabele, goed geïsoleerde huizen en van schone energie. De stijgende energieprijzen motiveren ons om extra in te zetten op het tegengaan van energiearmoede. Daarom komen we samen met onze partners, zoals woningcorporaties, met een plan van aanpak om energiearmoede tegen te gaan. Zowel waar het gaat om de woningen van onze woningcorporaties, om particuliere huurwoningen als om goedkope koopwoningen. De zogeheten ‘dubbel duurzaam’-aanpak, die we inzetten in wijken met sociale huur afgewisseld met goedkope woningen (het zogeheten ‘gespikkeld bezit’) zetten we door en breiden we uit. Zodat we naast de energieopgave bij huishoudens ook de sociale problematiek achter de voordeur kunnen aanpakken. Ook streven we ernaar om onze bestaande regelingen, zoals Zon Op Je Dak Tilburg nog toegankelijker te maken. Het gaat erom duurzame maatregelen laagdrempelig en bereikbaar te maken voor iedereen. Met energievouchers, klusteams en een isolatie-offensief komen we zo ook mensen met een smalle beurs tegemoet. De inzet van het Klimaatfonds om deze maatschappelijke impact te bereiken, helpt hierbij.

 

Energiearmoede

We gaan voor een eerlijke energietransitie. We willen dat al onze inwoners kunnen profiteren van duurzame en comfortabele, goed geïsoleerde huizen en van schone energie.

De stijgende energieprijzen motiveren ons om extra in te zetten op het tegengaan van energiearmoede.

Daarom komen we ook met een plan van aanpak om energiearmoede tegen te gaan. Zowel waar het gaat om de woningen van onze woningcorporaties, om particuliere huurwoningen als om goedkope koopwoningen.

Samen met onze partners, zoals woningcorporaties, willen we komen tot een stevige aanpak op energiearmoede. Het gaat erom duurzame maatregelen laagdrempelig en bereikbaar te maken voor mensen met een smalle beurs. Energievouchers, klusteams en een isolatie-offensief horen hier bij.