Energiefabriek De Reit2024-06-08T14:15:41+02:00

Profiteren van zonne-energie zonder panelen op eigen dak?

Energiefabriek De Reit, een klein en elegant postcoderoos project

Meld je nu aan als deelnemer aan Energiefabriek De Reit, ook als je niet in de postcoderoos woont!

Energiefabriek De Reit is een Tilburgs postcoderoosproject voor inwoners (huurders en woningbezitters) en bedrijven met een postcode die begint met 5014, 5037, 5038, 5041, 5042 of 5046. Het is voor inwoners, die graag duurzame elektriciteit opwekken, maar geen geschikt dak hebben. Daarvoor worden in totaal 128 zonnepanelen gelegd op het dak van VvE Muiderslotstraat.

Een flink deel van de certificaten is al verkocht. Er zijn nog enkele certificaten beschikbaar! Omdat al heel veel deelnemers binnen de postcoderoos wonen is deelname is nu ook opengesteld iedereen, die graag mee willen doen in zo’n mooi groen energieproject en daar ook nog eens een mooi financieel rendement mee willen behalen. Dus meld u nu aan via het formulier onderaan deze webpagina!

Voor wie?

Energiefabriek De Reit is voor inwoners van volgende postcodegebieden in de gemeente Tilburg:
– 5014 (Hoefstraat, Besterd, Loven)
– 5037 (Zorgvlied, De Reit)
– 5038 (Centrum, Noordhoek)
– 5041 (Bouwmeesterbuurt, Theresia)
– 5042 (Het Zand)
– 5046 (Hasselt, Goirke, Groeseind, Goirke Kanaaldijk)

128
panelen

30 tot 35
deelnemers

320 euro
per certificaat

In 15 jaar
5% rendement

Het bestuur van de coöperatie

Het oprichtingsbestuur bestaat uit drie mensen, dat de coöperatie Energiefabriek De Reit moet gaan oprichten. Bij de eerste Algemene Ledenvergadering van de nieuwe coöperatie zal de samenstelling van het bestuur geagendeerd worden, zodat de nieuwe leden daar inspraak in hebben.

John Kwaks (voorzitter)

Mijn naam is John Kwaks, ik ontwikkel zonneprojecten, zoals Energiefabriek De Reit, namens Energiefabriek013. Ik treed daarbij meestal op als projectleider. Omdat ik zelf in Oisterwijk woon, kan ik niet deelnemen in de projecten van Energiefabriek013. Daarom zal ik terugtreden uit het oprichtingsbestuur, zodra één van de deelnemers mijn bestuursrol wil overnemen.

Edward Theunissen (secretaris)

Ik heb me enige jaren geleden gemeld bij Energiefabriek013 omdat ik me actief wil inzetten voor de energietransitie in Tilburg. Het bestuur heeft mij toen gevraagd om me kandidaat te stellen voor het bestuur van Energiefabriek013. Na enkele bestuursvergaderingen bijgewoond te hebben, ben ik daar enthousiast voor geworden en ben ik gewoon bestuurslid van Energiefabriek013 geworden. Ik zet mij daarbij in voor de ontwikkeling van projecten zoals Energiefabriek De Reit.

Ik werk als zelfstandig professional in de logistiek.

Rubin van den Berg (penningmeester)

De inschrijving voor het project is geopend.

Mail ons om je aan te melden via onderstaand formulier:

Ik schrijf me in voor Energiefabriek De Reit

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*

Veelgestelde vragen en antwoorden

Zijn certificaten van de coöperatie verhandelbaar?2022-10-25T17:12:24+02:00

De certificaten zijn verhandelbaar. Het is mogelijk dat iemand zijn certificaat wil verkopen om wat voor reden dan ook. De coöperatie zal in zo’n geval stimuleren dat de certificaten verkocht worden aan nieuwe leden die op de wachtlijst staan. De certificaten blijven namelijk tot het einde van de looptijd een winstuitkering opleveren. De coöperatie zelf zal de certificaten alleen in het uiterste geval en tegen boekwaarde terugnemen. Bij verhuizen uit de postcode kun je je certificaten gewoon behouden, blijf je lid van de coöperatie en ontvang je ieder jaar je winstuitkering. Wanneer je je certificaten wilt verkopen aan iemand, die nog geen lid is van de coöperatie, zal die nieuwe deelnemer wel binnen het postcoderoosgebied moeten wonen.

Wat mag men verwachten van de winstuitkering aan de leden?2022-10-25T17:13:32+02:00

Gedurende de looptijd van het project maakt de coöperatie winst. De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een (100% groene) energieleverancier. Daarnaast ontvangt de coöperatie subsidie per opgewekte kWh. Daar staat tegenover dat de coöperatie kosten moet maken voor verzekering en onderhoud van de installatie en beveiliging en huur van het terrein. Per saldo blijft er dan winst over. Daarvan zal het grootste deel uitgekeerd worden aan de deelnemers naar rato van het aantal certificaten dat men in bezit heeft. Hoeveel van de winst uitgekeerd wordt, bepaalt het bestuur met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie.

Na 15 jaar stopt de productiesubsidie en zal de installatie mogelijk opgedoekt worden. In dat geval wordt de eindrekening opgemaakt en worden de middelen, die dan nog over zijn, verdeeld onder de deelnemers.

Wat kost een certificaat?2022-10-25T17:20:54+02:00

De verwachte verkoopprijs bedraagt €280 per certificaat. Hiermee verkrijg je het recht op een jaarlijkse winstuitkering per certificaat gedurende 15 jaar. Binnen 10 jaar heb je je investering terugverdiend.

Wat gebeurt er na 15 jaar?2022-10-25T17:18:02+02:00

Na 15 jaar wordt in principe de coöperatie opgeheven, tenzij de leden in de loop van de tijd anders beslissen, omdat dat om allerlei redenen, die we nu nog niet kunnen voorzien, interessanter of aantrekkelijker is. De installatie wordt dan verkocht aan de VvE, omdat de installatie dan nog wel elektriciteit opwekt, maar de coöperatie daarvoor geen subsidie meer ontvangt. Ook loopt dan het contract met de VvE af. Niettemin zal met de gebouweigenaar in het laatste jaar bekeken worden of de gemaakte afspraak aangepast moet worden.

Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?2022-10-25T17:02:35+02:00

De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom. Dat kan zijn aan een groene energieleverancier, die daar een aantrekkelijke aanbieding voor doet, of aan een grote verbruiker van elektriciteit. De afspraken worden vastgelegd in een zogeheten Power Purchase Agreement (PPA). Zo’n PPA heeft een looptijd van een paar jaar. We zullen dus in de loop van de tijd een aantal PPA’s afsluiten. En steeds afspraken maken, die op dat moment het aantrekkelijkst zijn voor de coöperatie en haar leden.

Waar liggen de zonnepanelen?2022-10-25T17:05:57+02:00

De zonnepanelen liggen op het dak van de VvE van de flat aan de Muiderslotstraat.

Verdien ik de investering terug?2022-10-25T17:20:15+02:00

Ja, met de verwachte winstuitkering verdien je de investering in ongeveer 10 jaar terug (terwijl je gedurende 15 jaar mee blijft delen in de winst). Dit project valt namelijk onder de vernieuwde postcoderoos-regeling. Over de elektriciteit die is opgewekt met de panelen, ontvangt de coöperatie een productiesubsidie. Daarnaast verkoopt de coöperatie de opgewekte elektriciteit aan een energieleverancier. De winst, die de coöperatie maakt wordt voor het grootste deel uitgekeerd aan de leden naar rato van het aantal certificaten, dat men in bezit heeft. Je ontvangt dus ieder jaar een deel van je investering met winst terug. We hebben berekend dat je zo kunt rekenen op een rendement van tenminste 4%.

Met hoeveel certificaten kan ik meedoen?2022-10-25T17:09:45+02:00

Je kunt al meedoen met 1 certificaat. Een certificaat komt overeen met de opbrengst van een zonnepaneel. Er is geen bovengrens aan het aantal certificaten dat je kunt afnemen, maar we willen wel dat een groot aantal mensen deelneemt. Dus streven we naar een mooie mix van deelnemers met weinig en met veel certificaten.

Bedrijven, die binnen het postcoderoosgebied zijn gevestigd, kunnen ook meedoen. De enige voorwaarde is dat ze op hun vestigingsadres een zogeheten kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3*80A) hebben. Ondernemers, die mee willen doen, kunnen persoonlijk advies krijgen. Stuur hiervoor een mail naar info@energiefabriek013.nl.

Kan ik ook meedoen als ik al zonnepanelen op mijn eigen dak heb?2022-10-25T16:58:01+02:00

Jazeker! Ook als je zelf al zonnepanelen hebt, kun je toch lid worden van de coöperatie door te investeren in dit project, actief meedoen en daar bovenop nog profiteren van de opbrengsten.

Kan ik ook meedoen als ik al aan een ander postcoderoosproject meedoe?2022-10-25T17:07:10+02:00

Ja, dat kan. De nieuwe postcoderoosregeling is vereenvoudigd. Zo geldt er geen beperking meer van het eigen elektriciteitsverbruik en kun je je certificaten behouden als je verhuist naar een woning buiten het postcoderoosgebied. Daarom is deelname nu ook veel interessanter voor huurders!

Kan de coöperatie ook andere installaties in het postcoderoosgebied in eigendom hebben?2022-10-25T17:12:51+02:00

Ja, dat mag. Voor iedere nieuwe installatie zal de coöperatie een eigen aanvraag moeten indienen voor productiesubsidie.

Is het project ook interessant voor huurders?2022-10-25T17:03:02+02:00

Ja, voor huurders is deelname ook interessant. Als je namelijk verhuist naar een andere woning, kun je je certificaten gewoon behouden en blijf je meedelen in de winst van de coöperatie. Dat geldt ook als je verhuist naar een woning buiten het postcoderoosgebied.

Is er een prospectus?2022-10-25T17:00:35+02:00

Nee, voor de activiteiten van Energiefabriek De Reit geldt namelijk geen vergunningsplicht. De activiteiten vallen daardoor buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het project wordt wel aangemeld bij de AFM. En we gaan documenten opstellen met alle relevante financiële informatie. Die documenten voldoen aan de eisen van de AFM.

Is er AFM-toezicht2022-10-25T16:59:38+02:00

Energiefabriek De Reit valt niet onder AFM-toezicht. Wel moet deze investeringsactiviteit aangemeld worden bij AFM. We zijn daarom verplicht de potentiële investeerders uitgebreid voorlichten. Daarvoor verschijnen binnenkort een informatiedocument en een factsheet.

Is dit gunstiger dan groene stroom inkopen?2022-10-25T17:06:33+02:00

Niet per se, dat hangt af van het contract, dat je met je eigen energieleverancier hebt afgesloten. Maar, je wekt met jouw deelname aan de coöperatie zelf groene stroom op en draag je je steentje bij aan de zo noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving.

Is de coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?2024-03-15T16:05:33+01:00

De coöperatie is ingeschreven bij de KvK onder nummer 88329569.

Hoeveel mensen kunnen meedoen?2024-03-15T16:06:30+01:00

De regelgeving schrijft voor dat de coöperatie dan tenminste 9 leden moet hebben (1 lid per 5 kWp), maar we mikken op 35 of meer deelnemers.

Hoeveel jaren doe ik mee?2022-10-25T17:01:50+02:00

Als je een of meer certificaten koopt, deel je 15 jaar mee in de winst die gemaakt wordt met de zonnepanelen. Na 15 jaar stopt automatisch je deelname aan dit project en wordt het opwekproject van coöperatie Energiefabriek De Reit ontbonden (of de coöperatie dan ook ophoudt te bestaan wordt door de leden bepaald). Als je eerder van je certificaten af wilt, kun je die geheel of gedeeltelijk te koop aanbieden. Maar ook als je verhuist naar buiten het postcodegebied kun je lid blijven van de coöperatie en mee blijven delen in de winst.

Als je per se je certificaten kwijt wilt en het niet lukt om een koper te vinden, zal de coöperatie je certicaten terugkopen. Over het algemeen zal de prijs dan wel iets lager zijn.

Hoeveel jaren doe ik mee?2022-10-25T17:19:33+02:00

Als je een of meer certificaten koopt, deel je 15 jaar mee in de winst die gemaakt wordt met de zonnepanelen. Na 15 jaar stopt automatisch je deelname aan dit project en wordt de coöperatie Energiefabriek De Reit ontbonden. Als je eerder van je certificaten af wilt, kun je die geheel of gedeeltelijk te koop aanbieden. Maar ook als je verhuist naar buiten het postcodegebied kun je lid blijven van de coöperatie en mee blijven delen in de winst.

Als je per se je certificaten kwijt wilt en het niet lukt om een koper te vinden, zal de coöperatie je certicaten terugkopen. Over het algemeen zal de prijs dan wel iets lager zijn.

Hoeveel energie levert een paneel op?2022-10-25T17:09:06+02:00

De gemiddelde verwachte opbrengst is 290 kilowattuur (kWh) per zonnepaneel per jaar. Het ene jaar mogelijk 10% meer en het ander jaar mogelijk 10% minder.

Ga naar de bovenkant