Spinderwind2021-02-25T09:39:51+01:00

Samen toekomst met wind

Burgerwindpark De Spinder in Tilburg, van idee naar werkelijkheid

Header Spinderwind

In regio Hart van Brabant draaien vier windmolens op Burgerwindpark De Spinder. Elf energiecoöperaties in deze regio hebben hiervoor het initiatief genomen. Energiefabriek013 is één van de elf.

Het is essentieel dat onze regio zelf voldoende duurzame energie op gaat wekken. De vier windmolens leveren net zoveel duurzame elektriciteit als 7.500 huishoudens verbruiken. Dat geeft ineens een flinke hoeveelheid minder CO2-uitstoot. En dus minder klimaatverandering en een betere luchtkwaliteit voor onszelf en voor onze (klein)kinderen.

4 molens staan op het terrein van Attero, Waterschap De Dommel en de gemeente Tilburg. De ontwikkeling van het windpark is totstandgekomen in samenwerking met Energiefonds Brabant.

Kijk voor meer informatie op de website van Spinderwind

Voor wie?

De molens zijn gerealiseerd vóór en dóór inwoners en ondernemers in de regio. Tussen 17 juli en eind september 2018 konden zij Spinderdelen kopen. Zo hebben ze de molens mee mogelijk gemaakt en profiteren ze van de opbrengst van de windmolens. Ook de energiecoöperaties krijgen een deel van de opbrengst. Investeren is nu niet meer mogelijk.

4
windmolens

5.700
huishoudens

11
energiecoöperaties

 691
leden

22,1 GWh
in een jaar

Alle aandelen in dit project zijn verkocht

We zijn doorlopend bezig met nieuwe projecten, bekijk de overzichtspagina om te zien bij welk project er nog aandelen beschikbaar zijn.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wie zijn de aandeelhouders?2020-11-24T11:29:54+01:00

Een windmolenpark bouwen begint met de ontwikkeling, de MER-procedure en de behandeling van de vergunning. Allemaal zaken die een behoorlijk risico dragen. Gaat het project niet door, dan is men de investering die men heeft gedaan, kwijt. De energiecoöperaties hebben deze eerste fase met steun van de gemeenten kunnen dragen.

Maar er was aanvullend risicodragend kapitaal nodig. Dit is gevonden in de samenwerking met het Energie Fonds Brabant (EFB), onderdeel van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Het fonds is bereid gevonden om voor 50% te participeren en daarmee risicodragend te investeren.

De Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. en het EFB zijn dan ook elk voor 50% aandeelhouder.

Het EFB zal voor een beperkte tijd aandeelhouder blijven. De duur is nu nog niet bekend. Zodra het EFB wil terugtreden, stelt ze haar aandelen ter beschikking volgens een vastgesteld reglement. Daarmee ontstaat dan de mogelijkheid voor de coöperaties om deze aandelen over te nemen. Hierdoor kunnen de coöperaties tezamen 100% aandeelhouder worden.

Welke windmolenfabrikant en hoeveel energie wordt geleverd?2020-11-24T11:34:46+01:00

Woensdag 19 december 2018 is een contract getekend met Nordex voor de levering van 4 windmolens van het type N117. Deze molens hebben een hoogte van de toren van 91 meter en een rotor diameter van 117 meter. Iedere molen heeft een vermogen van 3,6 MW.

Wat zijn de doelstellingen van de Energiecoöperatie?2020-11-24T11:31:16+01:00

De doelstellingen van Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. zijn vastgelegd in de statuten van de coöperatie. In deze statuten is het volgende opgenomen:

  • Het produceren of doen produceren van duurzame energie in Midden-Brabant, direct of indirect ten behoeve van de leden;
  • Het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van duurzaamheidsbewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het algemeen en de samenwerking van de leden in het bijzonder;
  • Het stimuleren van het leveren van duurzame, lokaal opgewekte energie in Midden-Brabant.
Wat is Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark de Spinder U.A. ?2020-11-24T11:33:49+01:00

Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. is een samenwerkingsverband van vijf Tilburgse energiecoöperaties (Berkel-Enschot Energiecoöperatie, De Blaak voor Duurzame Energie, Coöperatie Duurzame Energie Reeshof, Energiecoöperatie Udenhout en Energiefabriek013) en zes energiecoöperaties uit de regio Hart van Brabant (Hilverstroom, Energie Gilze-Rijen, Energie Dongen, Energie Collectief in de gemeente Loon op Zand, DEC Oisterwijk en Duurzaam Riel-Goirle).

Waarom worden de windmolens hier geplaatst?2020-11-24T11:36:19+01:00

2 Februari 2009 heeft de gemeenteraad van Tilburg de ambitie vastgesteld om in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn. Op 19 maart 2012 hebben gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en Attero hiervoor een Greendeal gesloten. Deze drie partijen hebben gekeken naar een geschikte plek voor de windmolens.

De grootschalige productie van duurzame energie met de molens op Spinder draagt bij aan de eerdergenoemde doelstelling. Dit is uitgewerkt op een locatie waarbij voor omwonenden de minste hinder werd ondervonden. Het is reeds een plek met industriële uitgangspunten en dicht gelegen bij de snelweg.

Bij de start werd nog uitgegaan van 5 windmolens. Echter tijdens de ontwikkelingsfase is gebleken dat één windmolen mogelijk te veel hinder zou geven aan omwonenden. Het plan voor een 5e windmolen is daarom tijdens het proces komen te vervallen.

Waarom 4 windmolens in tegenstelling tot de eerder geplande 5?2020-11-24T11:32:45+01:00

In het oorspronkelijke plan was nog sprake van vijf windmolens. De vier windmolens worden gebouwd op grondgebied van gemeente Tilburg, Attero en Waterschap de Dommel. Voor deze molens is het bestemmingsplan goedgekeurd.

De vijfde windmolen was gepland op het grondgebied van gemeente Tilburg. Gebleken is echter dat deze molen te veel hinder voor bewoners zou opleveren en is daarom komen te vervallen.

Kunnen burgers participeren in de molens?2020-11-24T11:35:48+01:00

Ja dat kan, de verkoop van Spinderdelen loopt van 17 juli tot en met 31 augustus 2018. Uitgebreide informatie is te vinden op de homepage van deze site. Het is wel noodzakelijk om lid te zijn of worden van één van de 11 energiecoöperaties. Van 1 tot en met 30 september 2018 is een tweede verkoopperiode voor Spinderdelen aangekondigd.

Investeren in Burgerwindpark De Spinder U.A. is op dit moment niet meer mogelijk aangezien alle Spinderdelen zijn verkocht.

Kunnen burgers ook stroom afnemen van de molens?2020-11-24T11:35:14+01:00

Dat is nu nog niet zeker. Op dit moment zijn nog onderhandelingen gaande met de afnemers voor de stroom die door de windmolens wordt opgewekt. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Spinderwind BV en blijf als eerste op de hoogte.

Hoe wordt de SDE+ ingezet om dit project te financieren?2023-01-16T21:41:59+01:00

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken. Voor de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A.  is de SDE+ in november 2017 toegekend. Voor een periode van 15 jaar wordt jaarlijks een bedrag verstrekt om het verschil in productieprijs bij te leggen tussen onze windstroom en ‘grijze stroom’.

De productie van grijze stroom (met steenkool, gas e.d.) is namelijk nog steeds goedkoper doordat een deel van de kosten (landschappen op de schop, aardschokken, milieuvervuiling, klimaatverandering etc.) niet in de prijs zijn opgenomen, maar worden afgewenteld naar andere maatschappelijke domeinen en op toekomstige generaties.

Aanvullende informatie: SDE+ subsidieregeling.

Hoe wordt de bouw van het windpark gefinancierd?2020-11-24T11:30:30+01:00

De voorbereiding en de bouw van de 4 windmolens kost ruim € 15,5 miljoen. Het werkelijke bedrag wordt duidelijk zodra de keuze voor de windmolens is bepaald.

Dit bedrag wordt bijeengebracht met eigen vermogen (€ 1,5 miljoen door Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. en € 1,5 miljoen door Energiefonds Brabant). Circa € 12,5 miljoen vreemd vermogen wordt ingebracht als lening door een bank.

Zowel het vreemde als het eigen vermogen wordt ingebracht in Spinderwind BV, de entiteit waarin ook de investeringen (met name de windmolens) zijn ingebracht.

Hoe wordt de betrouwbaarheid van Burgerwindpark De Spinder U.A. gewaarborgd?2020-11-24T11:29:29+01:00

Voordat de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. investeert in het windpark door het eigen vermogen (bijeengebracht door verkoop van Spinderdelen) beschikbaar te stellen, is door de lokale energiecoöperaties het ontwikkelproces van het windpark al vanaf het begin nauwgezet gevolgd. Deskundigen uit de coöperaties fungeren als klankbord en ook het bestuur volgt het proces op kritische wijze. Waar nodig, is juridisch en financieel advies ingewonnen.

Ook de financier van het overig vermogen controleert de betrouwbaarheid en levensvatbaarheid van het project voordat dit vermogen wordt verstrekt.

Hoe kan ik de bouw volgen?2020-11-24T11:28:30+01:00

We gaan de komende tijd zoveel mogelijk foto’s en filmfragmenten delen via Facebook, onze website en via de nieuwsbrief.  In verband met de veiligheid en het feit dat de windmolens worden gebouwd op eigen terrein van Attero, Waterschap De Dommel en gemeente Tilburg is het namelijk niet toegestaan om zelf de bouwplaats te betreden. Ter plaatse kun je de bouw natuurlijk wel op afstand volgen, wij vragen dan wel om rekening te houden met het (vracht)verkeer en je eigen veiligheid.

Speciaal voor de Spinderdeelhouders organiseren wij tegen het einde van de zomer een open dag op de bouw zodat van dichtbij eens gekeken kan worden. Exacte details volgen nog.

Ga naar de bovenkant