Spinderwind2023-11-09T15:24:05+01:00

Burgerwindpark De Spinder in Tilburg

Samen toekomst met wind

Header Spinderwind

In regio Hart van Brabant draaien vier windmolens op Burgerwindpark De Spinder. Elf energiecoöperaties in deze regio hebben hiervoor het initiatief genomen. Energiefabriek013 is één van de elf.

Het is essentieel dat onze regio zelf voldoende duurzame energie op gaat wekken. De vier windmolens leveren net zoveel duurzame elektriciteit als 7.500 huishoudens verbruiken. Dat geeft ineens een flinke hoeveelheid minder CO2-uitstoot. En dus minder klimaatverandering en een betere luchtkwaliteit voor onszelf en voor onze (klein)kinderen.

4 molens staan op het terrein van Attero, Waterschap De Dommel en de gemeente Tilburg. De ontwikkeling van het windpark is totstandgekomen in samenwerking met Energiefonds Brabant.

Kijk voor meer informatie op de website van Spinderwind

Voor wie?

De molens zijn gerealiseerd vóór en dóór inwoners en ondernemers in de regio. Tussen 17 juli en eind september 2018 konden zij Spinderdelen kopen. Zo hebben ze de molens mee mogelijk gemaakt en profiteren ze van de opbrengst van de windmolens. Ook de energiecoöperaties krijgen een deel van de opbrengst. Investeren is nu niet meer mogelijk.

4
windmolens

5.700
huishoudens

11
energiecoöperaties

 691
leden

22,1 GWh
in een jaar

Alle aandelen in dit project zijn verkocht

We zijn doorlopend bezig met nieuwe projecten, bekijk de overzichtspagina om te zien bij welk project er nog aandelen beschikbaar zijn.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wie zijn de aandeelhouders?2020-11-24T11:29:54+01:00

Een windmolenpark bouwen begint met de ontwikkeling, de MER-procedure en de behandeling van de vergunning. Allemaal zaken die een behoorlijk risico dragen. Gaat het project niet door, dan is men de investering die men heeft gedaan, kwijt. De energiecoöperaties hebben deze eerste fase met steun van de gemeenten kunnen dragen.

Maar er was aanvullend risicodragend kapitaal nodig. Dit is gevonden in de samenwerking met het Energie Fonds Brabant (EFB), onderdeel van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Het fonds is bereid gevonden om voor 50% te participeren en daarmee risicodragend te investeren.

De Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. en het EFB zijn dan ook elk voor 50% aandeelhouder.

Het EFB zal voor een beperkte tijd aandeelhouder blijven. De duur is nu nog niet bekend. Zodra het EFB wil terugtreden, stelt ze haar aandelen ter beschikking volgens een vastgesteld reglement. Daarmee ontstaat dan de mogelijkheid voor de coöperaties om deze aandelen over te nemen. Hierdoor kunnen de coöperaties tezamen 100% aandeelhouder worden.

Welke windmolenfabrikant en hoeveel energie wordt geleverd?2020-11-24T11:34:46+01:00

Woensdag 19 december 2018 is een contract getekend met Nordex voor de levering van 4 windmolens van het type N117. Deze molens hebben een hoogte van de toren van 91 meter en een rotor diameter van 117 meter. Iedere molen heeft een vermogen van 3,6 MW.

Welke energiecoöperaties werken samen in Burgerwindpark de Spinder U.A. ?2023-11-09T15:09:38+01:00

Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. is een samenwerkingsverband van vijf Tilburgse energiecoöperaties (Berkel-Enschot Energiecoöperatie, De Blaak voor Duurzame Energie, Coöperatie Duurzame Energie Reeshof, Energiecoöperatie Udenhout en Energiefabriek013) en zes energiecoöperaties uit de regio Hart van Brabant (Hilverstroom, Energie Gilze-Rijen, Energie Dongen, Energie Collectief in de gemeente Loon op Zand, DEC Oisterwijk en Duurzaam Riel-Goirle).

Wat zijn de doelstellingen van de Energiecoöperatie?2020-11-24T11:31:16+01:00

De doelstellingen van Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. zijn vastgelegd in de statuten van de coöperatie. In deze statuten is het volgende opgenomen:

  • Het produceren of doen produceren van duurzame energie in Midden-Brabant, direct of indirect ten behoeve van de leden;
  • Het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van duurzaamheidsbewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het algemeen en de samenwerking van de leden in het bijzonder;
  • Het stimuleren van het leveren van duurzame, lokaal opgewekte energie in Midden-Brabant.
Waarom zijn de windmolens hier geplaatst?2023-11-09T15:14:01+01:00

2 Februari 2009 heeft de gemeenteraad van Tilburg de ambitie vastgesteld om in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn. Verduurzamen is een opgave voor ons allemaal. Op 19 maart 2012 sloten gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en Attero hiervoor een Greendeal. Samen keken deze drie partijen naar een geschikte plek voor de windmolens.

De grootschalige productie van duurzame energie met de molens op Spinder draagt bij aan de eerdergenoemde doelstelling. Dit is uitgewerkt op een locatie waarbij voor omwonenden de minste hinder werd ondervonden. Het is een plek met industriële uitgangspunten en dichtbij de snelweg gelegen.

Daarnaast is het een locatie waar meer activiteiten op het gebied van duurzaamheid plaatsvinden, een knooppunt van duurzaam opgewekte energie. Zo wordt biogas gewonnen in de vuilnisbelt en levert het slib van Waterschap de Dommel energie voor een biomassacentrale. Ook is Attero van plan om een zonnepark te ontwikkelen.

Waarom 4 windmolens in tegenstelling tot de eerder geplande 5?2020-11-24T11:32:45+01:00

In het oorspronkelijke plan was nog sprake van vijf windmolens. De vier windmolens worden gebouwd op grondgebied van gemeente Tilburg, Attero en Waterschap de Dommel. Voor deze molens is het bestemmingsplan goedgekeurd.

De vijfde windmolen was gepland op het grondgebied van gemeente Tilburg. Gebleken is echter dat deze molen te veel hinder voor bewoners zou opleveren en is daarom komen te vervallen.

Kunnen burgers ook stroom afnemen van de molens?2023-11-09T14:57:31+01:00

Ja, dat kan. Burgers kunnen via ‘om | nieuwe energie’ stroom afnemen van Spinderwind BV. Kijk voor meer informatie op Samenom.nl.

Kan ik nog Spinderdelen kopen?2023-11-09T15:16:55+01:00

Nee dat is niet meer mogelijk aangezien in 2018 alle 6.000 beschikbare Spinderdelen zijn verkocht. Er wordt niet gehandeld in Spinderdelen. Toch kan het door omstandigheden gebeuren dat Spinderdelen worden aangeboden. Deze worden in een register vastgelegd. De verkopende partij kan zich hiervoor melden bij guus.vanderput@duurzaamrielgoirle.nl.

Interesse om Spinderdelen te kopen? Stuur dan zeker een email naar Guus van der Put. Op het moment dat er weer Spinderdelen beschikbaar zijn, worden verkoper en geïnteresseerde aan elkaar gekoppeld. De kopende partij dient wel lid te zijn van één van de 11 energiecoöperaties. Tevens wordt er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het bestuur is geen partij in het overleg en zal ook geen prijs bepalen.

Ik heb een andere vraag2023-11-09T15:21:35+01:00

Kijk voor meer antwoorden op veel gestelde vragen op https://www.spinderwind.nl/faq/.

Hoe wordt de SDE+ ingezet om dit project te financieren?2023-01-16T21:41:59+01:00

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken. Voor de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A.  is de SDE+ in november 2017 toegekend. Voor een periode van 15 jaar wordt jaarlijks een bedrag verstrekt om het verschil in productieprijs bij te leggen tussen onze windstroom en ‘grijze stroom’.

De productie van grijze stroom (met steenkool, gas e.d.) is namelijk nog steeds goedkoper doordat een deel van de kosten (landschappen op de schop, aardschokken, milieuvervuiling, klimaatverandering etc.) niet in de prijs zijn opgenomen, maar worden afgewenteld naar andere maatschappelijke domeinen en op toekomstige generaties.

Aanvullende informatie: SDE+ subsidieregeling.

Hoe wordt de betrouwbaarheid van Burgerwindpark De Spinder U.A. gewaarborgd?2020-11-24T11:29:29+01:00

Voordat de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. investeert in het windpark door het eigen vermogen (bijeengebracht door verkoop van Spinderdelen) beschikbaar te stellen, is door de lokale energiecoöperaties het ontwikkelproces van het windpark al vanaf het begin nauwgezet gevolgd. Deskundigen uit de coöperaties fungeren als klankbord en ook het bestuur volgt het proces op kritische wijze. Waar nodig, is juridisch en financieel advies ingewonnen.

Ook de financier van het overig vermogen controleert de betrouwbaarheid en levensvatbaarheid van het project voordat dit vermogen wordt verstrekt.

Hoe is de bouw van het windpark gefinancierd?2023-11-09T15:00:28+01:00

De voorbereiding en de bouw van de vier windmolens kostte ruim € 15,5 miljoen. Dit bedrag is bijeengebracht met eigen vermogen (€ 1,5 miljoen door Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. en € 1,5 miljoen door Energiefonds Brabant). Circa € 12,5 miljoen vreemd vermogen is ingebracht als lening door een bank.

Zowel het vreemde als het eigen vermogen is ingebracht in Spinderwind BV, de entiteit waarin ook de investeringen (met name de windmolens) zijn ingebracht.

Ga naar de bovenkant