49% minder CO2

In de zomer van 2019 is landelijk het Klimaatakkoord tot stand gekomen waarin partijen afspraken hebben gemaakt over de aanpak van de energietransitie in Nederland. Onderdeel van het akkoord is dat 30 regio’s in Nederland werken aan een Regionale Energie Strategie (RES). Het doel is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% verminderd te hebben.

 

Regionale vertaling

De Regionale Energie- en Klimaatstrategie van Hart van Brabant geeft mede invulling aan afspraken die gemaakt zijn in het kader van het landelijke Klimaatakkoord. Daarbij ligt de focus op ‘duurzame elektriciteit opwek’ en ‘verduurzaming gebouwde omgeving’. Er zijn voorstellen uitgewerkt voor het opwekken van elektriciteit met zon en wind. Ook is er een Regionale Structuur Warmte (RSW) gemaakt. Daarin zijn vraag en aanbod van warmte in de regio aan elkaar gekoppeld en zijn verschillende strategieën beschreven voor de verduurzaming van woningen en bedrijven. In alle gevallen is het belangrijk veel aandacht te geven aan energiebesparing.

 

Energietransitie + klimaat

Naast energietransitie (mitigatie) speelt op regionaal en lokaal niveau ook klimaatadaptatie een belangrijke rol. In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moeten regio’s werken aan een stresstest, aan een klimaatdialoog en aan het opstellen van uitvoeringsplannen op de thema’s waterveiligheid, wateroverlast, verdroging en hittestress. De regio heeft ervoor gekozen de klimaatadaptatie te koppelen aan de energietransitie. Daarom spreken we in Hart van Brabant over een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Maatregelen die in het kader van de energiestrategie worden uitgedacht kunnen namelijk in een aantal gevallen goed gecombineerd worden met maatregelen voor klimaatadaptatie. Ook landen de maatregelen voor klimaatadaptatie in hetzelfde landschap als die voor energietransitie, zodat een integrale benadering noodzakelijk is. Verder biedt het de mogelijkheid om eventuele opbrengsten van de energietransitie in te zetten voor maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie.

 

Brede stuurgroep

Voor de ontwikkeling van de REKS is door de regio in 2019 een stuurgroep ingesteld die breed is samengesteld: gemeenten, provincie, waterschappen, Enexis als netbeheerder, Natuurmonumenten namens de terreinbeherende organisaties, woningcorporaties en een vertegenwoordiging namens de 14 energie-coöperaties uit de regio Hart van Brabant. Later is ook de ZLTO toegevoegd aan de stuurgroep.

 

Het concept-bod

Onder leiding van de Stuurgroep is in 2019 een aantal producten opgesteld die gezamenlijk het concept-bod voor de RES vormen. Dit concept bod is in het voorjaar van 2020 vastgesteld en in de zomer van 2020 aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Vanaf de zomer 2020 is er gewerkt aan het definitieve bod REKS 1.0. Daarbij is het concept verder uitgewerkt waarbij o.a. rekening is gehouden met de reacties van de stakeholders, waaronder die van de gezamenlijke energiecoöperaties in onze regio.

 

In het concept-bod zijn de volgende zoekgebieden voor de wind- en zonprojecten opgenomen:

Kaart met mogelijkheden voor wind- en zonneparken in de regio bekend -  Regio Hart van Brabant

REKS concept-bod zoeklocaties wind en zon

 

Bij het definiëren van de zoekgebieden hebben de volgende vier elementen een belangrijke rol gespeeld: fysieke leefomgeving, maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, energie systeemefficiëntie en de (kwantitatieve) doelen in het Klimaatakkoord.

 

14 lokale energiecoöperaties

Inmiddels werken de 14 lokale energiecoöperaties in Hart van Brabant al weer enige tijd samen. Dit vanuit de overtuiging dat ze samen elkaar kunnen helpen. Deze samenwerking zal een vervolg krijgen in een binnenkort op te richten Coöperatie Burgerparticipatie REKS HvB U.A. Deze coöperatie in oprichting is in gesprek met de gemeenten over het vastleggen van samenwerking afspraken in een kaderovereenkomst. In deze overeenkomst worden afspraken opgenomen over de wijze waarop burgers en bedrijven participeren in de binnen de in de REKS opgenomen duurzame energieprojecten. Belangrijk is dat de lokale energiecoöperaties in Hart van Brabant daarbij hun kennis bundelen in een kenniscentrum. Deze kennis kan worden ingezet bij de realisatie van de REKS projecten.

 

Nieuwsbrief

Wil je de voortgang van de REKS volgen via de maandelijkse nieuwsbrief? Meld je dan aan via deze link: https://regio-hartvanbrabant.us3.list-manage.com/subscribe?u=7283e87aad0f51cd64683c296&id=3cd393c76b

Lees meer over de REKS: https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/leefomgeving-en-milieu/klimaatneutraal-en-klimaatbestendig/regionale-energie-en-klimaatstrategie

 

 

Pieter Biemans,

Vertegenwoordiger lokale energiecoöperaties Hart van Brabant in Stuurgroep REKS

en lid Energiefabriek013